artykuł nr 1

System E-Zamówienia Publiczne

Od 1 sierpnia 2022r. postępowania w ramach zamówień publicznych prowadzone będą przez Elektroniczną Platformę Zamówień Publicznych.

 

System E-Zamówienia Publiczne Gminy Konopiska dostępny jest pod adresem:


http://e-zamowienia.konopiska.pl

 

Instrukcja dla wykonawców dot. Systemu E-Zamówienia Publiczne dostępna jest pod adresem:

 

https://pomoc.e-zp.finn.pl/pomoc/

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 3

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów w Gminie Konopiska na rok 2023

artykuł nr 4

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Aleksandria

artykuł nr 5

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach

Załączniki:
Informacja o złożonych ofertach325 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia300 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu240 KB
Modyfikacja SWZ308 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - modyfikacja 21.06.2022r.605 KB
Załącznik nr 14 do SWZ - zmodyfikowany przedmiar budowlany410 KB
Załącznik nr 12 do SWZ - modyfikacja załącznikówMB
Zapytania i odpowiedzi312 KB
Ogłoszenie o zamówieniu367 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ604 KB
Załącznik nr 1 SWZ- Formularz ofertowy219 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1201 KB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym207 KB
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO207 KB
Załącznik nr 5 do SWZ-Podmiotu udostępniającego zasoby698 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy1,005 KB
Załącznik nr 7 do SWZ- Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zadania211 KB
Załącznik nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania267 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp238 KB
Załącznik nr 10 do SWZ- Wykaz robót budowlanych wykonanych238 KB
Załącznik nr 11 do SWZ- Wykaz osób240 KB
Załącznik nr 12 do SWZ - PROJEKT TECHNICZNY część I11 MB
Załącznik nr 12 do SWZ - PROJEKT TECHNICZNY część II13 MB
Załącznik nr 13 do SWZ - Dokumentacja projektowa13 MB
Załącznik nr 14 do SWZ - Przedmiary967 KB
Załącznik nr 15 do SWZ - Wstępna promesa163 KB