artykuł nr 1

Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I

Załączniki:
Informacje o złożonych ofertach659 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia181 KB
Załącznik nr 11 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 613 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 516 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 410 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 319 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 215 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 114 MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 4MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 315 MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 216 MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 114 MB
Załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiary173 KB
Załącznik nr 7 SWZ- Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zadania40 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy234 KB
Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia528 KB
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO37 KB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym38 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy art.125 ust. 126 KB
Załącznik nr 1 SIWZ- Formularz ofertowy52 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ120 KB
Ogłoszenie o zamówieniu137 KB
artykuł nr 2

Utwardzenie placu w Rększowicach na działce nr ewid. 345/3

artykuł nr 3

Długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Konopiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu.

artykuł nr 4

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska.

artykuł nr 5

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska...

Szanowni Wykonawcy, informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Konopiskach. W przypadku problemów ze złożeniem oferty Zamawiający podaje numer telefonu: 34 3282 -057 w celu bezpośredniego odebrania o...