artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 2

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 3

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

Załączniki:
Informacje o złożonych ofertach313 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia296 KB
Ogłoszenie o zamówieniu362 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ575 KB
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy166 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1144 KB
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o obowiązku podatkowym u Zamawiającego 153 KB
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO152 KB
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia647 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy416 KB
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu pracowników przeznaczonych do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 157 KB
Załącznik nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania285 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp236 KB
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz robót budowlanych wykonanych236 KB
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia237 KB
Załącznik nr 12 do SWZ - Dokumentacja branża architektonicznaMB
Załącznik nr 13 do SWZ - Dokumentacja branża elektryczna12 MB
Załącznik nr 14 do SWZ -Dokumentacja branża sanitarna10 MB
Załącznik nr 15 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót222 KB
Załącznik nr 16 do SWZ - Przedmiary 986 KB
artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

Załączniki:
Ogłoszeniu o wyniku postępowania - unieważnienie263 KB
Unieważnienie postępowania312 KB
Informacja z otwarcia ofert316 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania296 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia246 KB
Pismo przewodnie - Modyfikacja 482 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia- zmodyfikowany575 KB
Załączniki od 1 do 11 do SWZ - zmodyfikowane MB
Ogłoszenie o zamówieniu362 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ548 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy805 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1783 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym792 KB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO791 KB
Załącznik nr 5 - Podmiotu udostępniającego zasobyMB
Załącznik nr 6 - Projekt umowy701 KB
Załącznik nr 7 - Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zadania796 KB
Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania66 KB
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp887 KB
Załącznik nr 10 - Wykaz robót budowlanych wykonanych887 KB
Załącznik nr 11 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia889 KB
Załącznik nr 12 - Dokumentacja branża architektonicznaMB
Załącznik nr 13 - Dokumentacja branża elektryczna12 MB
Załącznik nr 14 - Dokumentacja branża sanitarna10 MB
Załącznik nr 15 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót222 KB
Załącznik nr 16 - Przedmiary948 KB
artykuł nr 5

Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 244 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty243 KB
Informacja z otwarcia ofert257 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia233 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia262 KB
Modyfikacja SWZ wraz załącznikami275 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - ZMODYFIKOWANY493 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy -zmodyfikowany296 KB
Załącznik nr 13 do SWZ - ODCINEK DROGI GMINNEJ UL. SZMARAGDOWA zmodyfikowany12 MB
Załącznik nr 16 do SWZ - Przedmiary zmodyfikowany273 KB
Ogłoszenie o zamówieniu367 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ493 KB
Załącznik nr 1 SIWZ- Formularz ofertowy52 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 126 KB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym39 KB
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO37 KB
Załącznik nr 5 do SWZ-Podmiotu udostępniającego zasoby533 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy295 KB
Załącznik nr 7 SWZ- Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zadania41 KB
Załącznik nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania32 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp63 KB
Załącznik nr 10 do SWZ- Wykaz robót budowlanych wykonanych62 KB
Załącznik nr 11 do SWZ- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia71 KB
Załącznik nr 12 do SWZ - Dokumenty formalno-prawne część I MB
Załącznik nr 12 do SWZ - Dokumenty formalno-prawne część II11 MB
Załącznik nr 13 do SWZ - Odcinek drogi gminnej ul. Szmaragdowa17 MB
Załącznik nr 14 do SWZ - Projekt zagospodarowania terenuMB
Załącznik nr 15 do SWZ - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną - część I10 MB
Załącznik nr 15 do SWZ - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną - część IIMB
Załącznik nr 15 do SWZ - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną - część III11 MB
Załącznik nr 16 do SWZ - Przedmiary475 KB