artykuł nr 1

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów w Gminie Konopiska

artykuł nr 2

ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE KONOPISKA

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022

artykuł nr 4

Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I

Załączniki:
Informacje o złożonych ofertach659 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia181 KB
Załącznik nr 11 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 613 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 516 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 410 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 319 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 215 MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja organizacji ruchu część 114 MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 4MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 315 MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 216 MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna część 114 MB
Załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiary173 KB
Załącznik nr 7 SWZ- Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zadania40 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy234 KB
Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia528 KB
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO37 KB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym38 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy art.125 ust. 126 KB
Załącznik nr 1 SIWZ- Formularz ofertowy52 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ120 KB
Ogłoszenie o zamówieniu137 KB
artykuł nr 5

Utwardzenie placu w Rększowicach na działce nr ewid. 345/3