artykuł nr 1

Długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Konopiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu.

artykuł nr 2

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska.

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska...

Szanowni Wykonawcy, informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Konopiskach. W przypadku problemów ze złożeniem oferty Zamawiający podaje numer telefonu: 34 3282 -057 w celu bezpośredniego odebrania o...
artykuł nr 4

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap I

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert550 KB
Ogłoszenie o zamówieniu43 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ118 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty48 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia33 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu30 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o obowiązku podatkowym u Zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp38 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 37 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 38 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu pracowników przeznaczonych do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 40 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia528 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy69 KB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót99 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz.1MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 2.110 MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 210 MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 3MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 4.115 MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 415 MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 510 MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 614 MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 811 MB
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 7MB
Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót MB
artykuł nr 5

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap III

Urząd Zamówień Publicznych, dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych.

Informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Konopiskach.

W przypadku problemów ze złożeniem oferty Zamawiający podaje numer telefonu: 34 3282 -057  w celu bezpośredniego odebrania ofert przez pracownika urzędu i potwierdzenia złożenia oferty.

Otwarcie ofert przetargowych:

W związku z zamknięciem budynku Urzędu Gminy w Konopiskach, a tym samym braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, procedura otwarcia ofert będzie transmitowana online poprzez następującą stronę internetową: 

www.youtube.com – kanał „Gmina Konopiska”