Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzęd...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 18:50

2. Zakończone przetargi-wyniki

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budy...

Utworzony: 2018-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 10:54

3. Ogłoszenia przetargów

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2020/2021

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 10:12

4. Rok 2019

Zarządzenia 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na rok 2019 ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta. ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania p...

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-28 09:29

5. Organizacja urzędu

Organizacja urzędu

Pomieszczenia Urzędu Parter Pokój Stanowiska pracy Telefon 1 Kancelaria,CEIDG - Anna Podsiadlik 34 328-20-57 wew. 40 2 Referat Gospodarki i Rozwoju: Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Agnieszka Rokosa Inspektor ds. planowania przestrzennego - Agnieszka Cierpiał 34 328-20-57 wew. 39 3 Referat Gospodarki i Rozwoju: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju - Kinga Zygier, Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji - Jarosław Kielan 34 328-20-57 wew. 29 I Piętro Pokój Stanowiska prac...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-26 10:14

6. Bezpłatna pomoc prawna

Komunikat o zawieszeniu do odwołania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy...

W związku dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnic...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 07:12

7. Ogłoszenia przetargów

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od...

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 10:01

8. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 16.09.2020r. GR.6733.5.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 i 8 oraz art. 53 ust. 5 i 5c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 106 KPA zawiadamiam że wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie projektu decyzji...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 10:02

9. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 16.09.2020r. GR.6733.5.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.09.2020r. na wniosek Państwa Marty i Przemysława Doniec oraz Pani Aleksandry Sroczyńskiej reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Jerzego Sarna wszczęto postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 09:55

10. Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności - Agnieszka Rokosa e-mail - a.rokosa@konopiska.pl tel. 34 3282057 wew. 39

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 09:02

11. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi - Anna Ankowska, tel. 34 328-20-57 wew. 52

Utworzony: 2005-01-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 09:01

12. Obwieszczenia i zawiadomienia

Informacja

W nawiązaniu do Obwieszczenia Wójta Gminy Konopiska z dnia 04.09.2020r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Jowisza" (plan dotyczy terenów w miejscowości Konopiska pomiedzy ul. Sportową i ul. Jowisza)

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 08:01

13. Obwieszczenia i zawiadomienia

Informacja

W nawiązaniu do Obwieszczenia Wójta Gminy Konopiska z dnia 04.09.2020r. wykłada się do publicznego wglądu projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, przyjętego uchwałą Nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r. (zmiana dotyczy terenów w miejscowości Leśniaki, w granicach działek nr 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 16, 17, 21/1 i 21/2)

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 07:59

14. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 11:16

15. Konsultacje z mieszkańcami Gminy

Konsultacje statutów sołectw

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 09:57

16. Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o wynikach naboru

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 10:31

17. Zamówienia do 30 tys. EURO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzen...

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 07:52

18. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 10.09.2020r. GR.6220.5.2020.12 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2020, poz. 283 z późn. zm./, Wójt Gminy Konopiska informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroni...

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 07:14

19. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 09.09.2020r. GR.6730.13.2020 OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że pozostawiono bez rozpatrzenia złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla działki nr ewid. 1161 położonej w miejscowości Hutki, ponieważ nie spełniał wymogów art. 52 ust. 2 w powiązaniu z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r poz. 1945 z późn. zm.) i pomimo wezwania (odebranego w dniu 10.08.2020r.) nie został uzupełniony. Wójt Gminy Konopiska m...

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 10:42

20. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 09.09.2020r. GR.6220.5.2020.11 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się strony leżące w obszarze planowanej inwestycji o wydaniu w dni...

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 07:38