Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

Rok 2022

Nr Data wpływu petycji Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycja jest składana Przedmiot petycji Skan petycji Termin załatwienia petycji Dane dotyczące przebiegu postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. 18.01.2022r. Rodzice dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk" Petycja przeciwko przeniesieniu siedziby Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk" w Konopiskach w załączniku poniżej styczeń 2022 r. Odpowiedzi udzielon...

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-17 11:24

2. Projekty uchwał kadencja 2018-2023

XLIV sesja Rady Gminy Konopiska

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-16 06:51

3. Kadencja 2018 - 2023

XLIV sesja Rady Gminy Konopiska

20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Konopiska.

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 13:29

4. Ogłoszenia przetargów

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 10:02

5. Ogłoszenia przetargów

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadcz...

Utworzony: 2021-09-29 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 09:43

6. Rok 2022

Rok 2022

Utworzony: 2022-05-09 | Zmodyfikowany: 2022-05-09 09:25

7. Zakończone przetargi-wyniki

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022

Utworzony: 2021-09-27 | Zmodyfikowany: 2022-05-09 08:21

8. Rok 2021

Rok 2021

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 09:55

9. Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Utworzony: 2008-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-04 13:30

10. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 04.05.2022r. GR.6730.67.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 10 § 1 KPA zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Ryszarda Kidoń w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na dz. nr ewid. 1161/1 w miejscowości Hutki. W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 2 parte...

Utworzony: 2022-05-04 | Zmodyfikowany: 2022-05-04 11:13

11. Zakończone przetargi-wyniki

Zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

Utworzony: 2021-12-23 | Zmodyfikowany: 2022-05-04 10:05

12. Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII

Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII

Utworzony: 2022-04-01 | Zmodyfikowany: 2022-05-02 09:50

13. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 08:51

14. Kwartał I 2022 rok, sesja XLII

Kwartał I 2022 rok, sesja XLII

Utworzony: 2022-03-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-28 09:51

15. Plany postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 11:35

16. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 22.04.2022r. GR.6733.1.2022 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2022 r. na wniosek Pana Piotra Poksa, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1425/13, 1425...

Utworzony: 2022-04-26 | Zmodyfikowany: 2022-04-26 10:22

17. Ogłoszenia przetargów

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcy...

Utworzony: 2022-03-30 | Zmodyfikowany: 2022-04-14 11:00

18. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie SKO dot. decyzji o warunkach zabudowy

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-04-11 13:36

19. Rok 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ko...

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-04-11 07:30

20. Obwieszczenia i zawiadomienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, dn. 05.04.2022 r. OŚR.6220.20.2022 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 ...

Utworzony: 2022-04-06 | Zmodyfikowany: 2022-04-06 06:51