Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 06.04.2021r. GR.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 10 KPA zawiadamiam, że na wniosek Pani Aleksandry Sroczyńskiej została wydana w dniu 06.04.2021r. decyzja nr CP 2/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 180,0 m na...

Utworzony: 2021-04-07 | Zmodyfikowany: 2021-04-07 14:06

2. Wymeldowanie

Wymeldowanie

Wymeldowanie Opis sprawy/zadania Sprawy dot. ewidencji ludności: - wymeldowanie Kogo dotyczy? Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące obowiązana jest: - wymeldować się w organie gminy. Wymagane dokumenty - dokument potwierdzający tożsamość, - książeczka wojskowa (osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu). Formularze / wnioski do pobrania - druk EL/WPS/2 (do wymeldowania z pobytu stałego), - druk EL/WPC/2 (do wymeldowania z miejsca pobytu czasoweg...

Utworzony: 2003-07-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 09:52

3. Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt stały - cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania, przedstawia "kartę pobytu" albo zezwolenie na osiedlenie się wydane stosownie do przepisów o cudzoziemcach i potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Zameldowanie na pobyt czasowy - cudzoziemiec melduje się na pobyt czasowy nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym lub zezwoleniu za zamieszkanie na czas określony. Zameldowania do 2 miesięcy...

Utworzony: 2003-07-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 09:51

4. Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego Opis sprawy/zadania Wydanie dowodu osobistego Kogo dotyczy? Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej Wymagane dokumenty - 1 aktualna fotografia (w pozycji frontalnej) - stary dowód osobisty do wglądu Formularze / wnioski do pobrania - wniosek o wydanie dokumentu tożsamości pobierany w Urzędzie Gminy (Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 7), dostępny również w załączniku. Jednostka / osoba odpowiedzialna Urząd Gminy Konopiska 42-274 Ko...

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 09:49

5. Raporty

Raporty dostępności

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 07:36

6. Dokumenty

Dokumenty

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-03-29 08:11

7. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

Utworzony: 2021-03-26 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 13:52

8. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 26.03.2021r. GR.6733.2.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 10 KPA i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A reprezentowanego przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „EKOSAN” S...

Utworzony: 2021-03-26 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 12:25

9. Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności - Agnieszka Rokosa e-mail - a.rokosa@konopiska.pl tel. 34 3282057 wew. 39

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 08:26

10. Kontakt

Kontakt

ul. Sportowa 60 42-274 Konopiska tel./fax 34 344-19-33 e-mail: gckir@konopiska.pl Skrytka EPUAP - /GCKiRKonopiska/SkrytkaESP

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 07:15

11. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzęd...

Utworzony: 2021-03-25 | Zmodyfikowany: 2021-03-25 08:21

12. Skarbnik

Skarbnik

Funkcję Skarbnika Gminy pełni mgr Jadwiga Janik.

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-03-25 07:56

13. Plany postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-03-24 09:26

14. Kadencja 2018-2023

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2021

Utworzony: 2021-01-28 | Zmodyfikowany: 2021-03-24 08:54

15. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzęd...

Utworzony: 2021-03-09 | Zmodyfikowany: 2021-03-23 16:43

16. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 23.03.2021r. GR.6733.1.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA Na podstawie art. 10 KPA i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Jakuba Gonery reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Urszulę Kępę w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia...

Utworzony: 2021-03-23 | Zmodyfikowany: 2021-03-23 14:16

17. Dokumenty Referatu Gospodarki i Rozwoju

Dokumenty Referatu Gospodarki i Rozwoju

Utworzony: 2021-03-17 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 10:58

18. Informacje i sprawozdania budżetowe

Informacje i sprawozdania budżetowe

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2021-03-17 10:04

19. Zameldowanie

Zameldowanie

Zameldowanie Opis sprawy/zadania Sprawy dot. ewidencji ludności: - zameldowanie Kogo dotyczy? Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonać obowiązek meldunkowy polegający na: - zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymagane dokumenty - dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich dokumentem potwierdzającym tożsamość jest odpis skrócony aktu urodzenia), - zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca poby...

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-15 13:33

20. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzęd...

Or. 2110.1.2021 Konopiska 24.02.2021r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju

Utworzony: 2021-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-03-15 12:00