główna zawartość
artykuł nr 1

ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY KONOPISKA

Urząd Zamówień Publicznych, dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych.

Informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Konopiskach.

W przypadku problemów ze złożeniem oferty Zamawiający podaje numer telefonu: 34 3282 -057  w celu bezpośredniego odebrania ofert przez pracownika urzędu i potwierdzenia złożenia oferty.

Otwarcie ofert przetargowych:

W związku z zamknięciem budynku Urzędu Gminy w Konopiskach, a tym samym braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, procedura otwarcia ofert będzie transmitowana online poprzez następującą stronę internetową: 

www.youtube.com – kanał „Gmina Konopiska” - link

artykuł nr 2

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej 16B.

Urząd Zamówień Publicznych, dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych.

Informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Konopiskach.

W przypadku problemów ze złożeniem oferty Zamawiający podaje numer telefonu: 34 3282 -057  w celu bezpośredniego odebrania ofert przez pracownika urzędu i potwierdzenia złożenia oferty.

Otwarcie ofert przetargowych:

W związku z zamknięciem budynku Urzędu Gminy w Konopiskach, a tym samym braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, procedura otwarcia ofert będzie transmitowana online poprzez następującą stronę internetową: 

www.youtube.com – kanał „Gmina Konopiska” - link

 

Konopiska, 24.03.2020r.

WAŻNE !!!

Szanowni Wykonawcy, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), informujemy, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2020r.. 


W związku z wyjątkowym trybem pracy Urzędu Gminy w Konopiskach prosimy osoby zainteresowane złożeniem oferty o zgłoszenie tego faktu zamawiającemu pod nr tel. /34/3282 057 wew. 27 w celu ustalenia sposobu i terminu złożenia oferty.

UWAGA !!!

 

Nie ulega zmianie miejsce składania ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Hali Sportowej w Konopiskach ul. Sportowa 7A ( wejście od ul. Księżycowej)

Wejście do budynku w celu uczestniczenia w procedurze otwarcia ofert będzie możliwe po przeprowadzeniu wcześniejszej dezynfekcji u osób zainteresowanych.

Wejście do budynku od godz. 9:10 w dniu 02.04.2020r.

 

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 125 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22 KB
Projekt wykonawczy - branża architektoniczna MB
Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna MB
Zmodyfikowany przedmiar branża architektoniczna 132 KB
Wyjaśnienia do przetargu wraz z modyfikacją SIWZ MB
Zmodyfikowany przemiar - branża elektryczna 443 KB
Wyjaśnienia do zapytania 763 KB
Modyfikacja SIWZ 257 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 48 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ 124 KB
Załącznik nr 1 SIWZ - Wzór Formularza Oferty 47 KB
Załącznik nr 2 SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 33 KB
Załącznik nr 3 SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 30 KB
Załącznik nr 4 SIWZ - Wzór oświadczenia o obowiązku podatkowym u Zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 38 KB
Załącznik nr 5 SIWZ - Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 37 KB
Załącznik nr 6 SIWZ - Wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 38 KB
Załącznik nr 7 SIWZ - Wzór wykazu pracowników przeznaczonych do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 40 KB
Załącznik nr 8 SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 529 KB
Załącznik nr 9 SIWZ - Projekt umowy 78 KB
Załącznik nr 10 SIWZ - Wzór harmonogramu finansowego 49 KB
Załącznik nr 11 SIWZ - Przedmiar robót ? branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, elektryczna, sanitarna MB
Załącznik nr 12 SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ? branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, elektryczna, sanitarna 11 MB
Załącznik nr 13 SIWZ - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, elektryczna, sanitarna 15 MB
artykuł nr 3

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej 16B

Załączniki:
Unieważnienie postępowania 337 KB
Informacja z otwarcia ofert 659 KB
Wyjaśnienia do zapytania 2 304 KB
Wyjaśnienia do zapytania 1 239 KB
Projekt wykonawczy - elektryka MB
Wyjaśnienia do zapytania 272 KB
Załącznik nr 13 SIWZ - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, elektryczna, sanitarna 15 MB
Załącznik nr 12 SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ? branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, elektryczna, sanitarna MB
Załącznik nr 11 SIWZ - Przedmiar robót ? branża architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, elektryczna, sanitarna 743 KB
Załącznik nr 10 SIWZ - Harmonogram finansowy 49 KB
Załącznik nr 9 SIWZ- Projekt umowy 77 KB
Załącznik nr 8 SIWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 529 KB
Załącznik nr 7 SIWZ- Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zadania 40 KB
Załącznik nr 6 SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 38 KB
Załącznik nr 5 SIWZ Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO 37 KB
Załącznik nr 4 SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym 38 KB
Załącznik nr 3 SIWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków 30 KB
Załącznik nr 2 SIWZ- Oświadczenie podstawy wykluczenia 33 KB
Załącznik nr 1 SIWZ- Formularz ofertowy 47 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ 123 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 48 KB
artykuł nr 4

Świadczenie usługi przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Konopiska

artykuł nr 5

Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Konopiska