artykuł nr 1

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 2

Długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Konopiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu.

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2020/2021

artykuł nr 4

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap III

artykuł nr 5

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap I