artykuł nr 1

Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I

artykuł nr 2

Utwardzenie placu w Rększowicach na działce nr ewid. 345/3

artykuł nr 3

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 4

Długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Konopiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu.

artykuł nr 5

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2020/2021