artykuł nr 1

XLVIII sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 2

XLVII sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 3

XLVI sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 4

XLV sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 5

XLIV sesja Rady Gminy Konopiska

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska (projekt uchwały radnych z autopoprawkami)326 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska (projekt zgłoszony przez radnych w ramach inicjatywy uchwałodawczej)326 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rokMB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II".575 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska.235 KB
Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.229 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.229 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.229 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy230 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.233 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok351 KB