artykuł nr 1

LXVIII sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 2

LXVII sesja Rady Gminy Konopiska

Załączniki:
projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska" (po autopoprawce)307 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033 (po autopoprawce 2)711 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033 (po autopoprawce)712 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2024 rok (po autopoprawce)MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska?MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2024 rokMB
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska"314 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033705 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych246 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska"337 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Działalności Gospodarczej"MB
artykuł nr 3

LXVI sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 4

LXV sesja Rady Gminy Konopiska

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na rok 2023MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033814 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2024 (po konsultacjach)607 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2024 rok (po autopoprawce)MB
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033 (po autopoprawce)663 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"17 MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok642 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości RększowiceMB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2024 rokMB
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033663 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028347 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia warunku sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w związku z realizacją roszczenia o sprzedaż228 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2024.352 KB
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028245 KB
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030512 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej566 KB
artykuł nr 5

LXIV sesja Rady Gminy Konopiska