artykuł nr 1

Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII

UCHWAŁA NR 329/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 330/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR 331/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 332/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 333/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR 334/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Konopiska środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR 335/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy

UCHWAŁA NR 336/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

UCHWAŁA NR 337/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jamki II"

UCHWAŁA NR 338/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 232/XXIX/2013 dnia 11 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria I - Tereny Przemysłowe"

UCHWAŁA NR 339/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul. Spółdzielcza”

UCHWAŁA NR 340/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

UCHWAŁA NR 341/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korzonek

UCHWAŁA NR 342/XLIII/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy, tyflopedagoga,
surdopedagoga, oligofrenopedagoga, psychologa

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały Nr 337/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały Nr 338/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r.

 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX