artykuł nr 1

Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 153/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Konopiska
(treść uchwały wzraz z załącznikami została opublikowana w Dziennku Województwa Śląskiego Nr 149, poz. 2830)

Uchwała Nr 154/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań na lata 2008-2010 na terenie Gminy Konopiska

Uchwała Nr 155/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości od gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr 156/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do Lokalnej Grupy Działania "Bractwo Kuźnic"

Uchwała Nr 157/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała Nr 158/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała Nr 159/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 119/XIII/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr 160/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian a wplanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

Uchwała Nr 162/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przystapienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E-Powiat Częstochowski"

Uchwała Nr 163/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach projektu "Mysląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Uchwała Nr 165/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach

Uchwała Nr 166/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr 167/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycje pn." Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w jamkach-Korzonku"

Uchwała Nr 168/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku zmieniająca regulami udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska

Uchwała Nr 169/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przysługującego Gminie Konopiska użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa