artykuł nr 1

Raporty z konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 31.01.2022r.

Gk.6140.4.2022

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020, poz. 638), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 01.02.2022 do 21.02.2022. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2022r.

Załączniki:
Formularz opinii57 KB
Projekt uchwały125 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach

artykuł nr 4

Konsultacje statutów sołectw

Do dnia 26 lutego 2021r. potrwają powtórne konsultacje projektów statutów sołectw. Statuty dostępne są na stronie internetowej urzędu, BIP, oraz u sołtysów. Konsultacje polegają na zbieraniu uwag do projektów statutów. Uwagi w formie pisemnej można przesyłać:

  • mailowo na adres: sekretarz@konopiska.pl
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska,

bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy lub u sołtysa swojego sołectwa. Informacje w tej sprawie pod nr.tel. (034)3282057w.32

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 20.01.2021r.

Gk.6140.3.2021

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020, poz. 638), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 21.01.2021r. do 10.02.2021r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

 

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 20.01.2021r..

Załączniki:
Formularz opinii185 KB
Projekt uchwały302 KB