artykuł nr 1

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 20.01.2021r.

Gk.6140.3.2021

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020, poz. 638), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 21.01.2021r. do 10.02.2021r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

 

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 20.01.2021r..

Załączniki:
Formularz opinii185 KB
Projekt uchwały302 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał:

a) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych

5. Konsultacje odbędą się w dniu 03.12.2020r. w godzinach od 10 do 12

6. Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

artykuł nr 3

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Konopiska

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie  od 25 sierpnia do 30 września 2020r. W ramach konsultacji społecznych dostarczono projekty uchwał Rady Gminy Konopiska w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Konopiska sołtysom i radom sołeckim oraz umieszczono je na stronie internetowej www.konopiska.pl, BIP urzędu. Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji były dostępne w siedzibie Urzędu Gminy. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało opublikowane na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, tablicach informacyjnych sołectw, stronie internetowej Gminy Konopiska oraz BIP urzędu. Pisemne wnioski, uwagi i opinie można było składać za pośrednictwem poczty mailowej lub tradycyjnej. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Sekretarz Gminy.

W trakcie trwania konsultacji społecznych do Urzędu Gminy Konopiska wpłynęły dwa wnioski:

  1. Rada sołecka oraz sołtysi Aleksandrii Pierwszej i Aleksandrii Drugiej wnioskowali o zapis, w którym w/w sołectwa będą miały wspólną radę sołecką w liczbie od 6 do 9 członków.
  2. Sołtys wsi Hutki Pani Anna Suchecka zaproponowała, aby w statucie sołectw znalazł się zapis o zawiadomieniu mieszkańców o zebraniu wiejskim min. 5 dni przed terminem zebrania zamiast 7 dni.

 

 

Barbara Ankowska-Lis

Sekretarz Gminy Konopiska

artykuł nr 4

Konsultacje statutów sołectw

Do dnia 30 września potrwają konsultacje projektów statutów sołectw. Statuty dostępne są na stronie internetowej urzędu, BIP, u sołtysów oraz w urzędzie gminy. Konsultacje polegają na zbieraniu uwag do projektów statutów. Uwagi w formie pisemnej można przesyłać: - mailowo na adres: sekretarz@konopiska.pl - pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska, bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy lub u sołtysa swojego sołectwa. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsulta...
artykuł nr 5

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Konopiska

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219) oraz art. 30 i art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283).

 

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu procedury zapewnienia  możliwości  udziału  społeczeństwa w opracowywaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”.

Procedura zapewnienia  możliwości  udziału  społeczeństwa w opracowywaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” przeprowadzone były na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219) oraz art. 30 i art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283),

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury  zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Konopiska (www.bip.konopiska/Prawo lokalne/konsultacje z mieszkańcami Gminy) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska.  

W powyższym obwieszczeniu Wójt Gminy Konopiska poinformował o możliwości składania uwag i wniosków, podając jednocześnie sposób i miejsce ich składania. Uwagi i wnioski mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@konopiska.pl

Wstępna wersja projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”, do której można było składać uwagi i wnioski została udostępniona:

- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Konopiska (www.bip.konopiska),

- w Urzędzie Gminy Konopiska, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wszyscy zainteresowani problematyką poruszaną w tworzonym dokumencie mogli składać uwagi lub wnioski do projektu „Programu…” podczas całego okresu trwania procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu  tj. 21 dni od daty opublikowania obwieszczenia o ich rozpoczęciu tj. od dnia 13.07.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag, wniosków i zastrzeżeń, które wpłynęły w ramach ww. procedury  był Wójt Gminy Konopiska.

Do w/w projektu dokumentu „Programu…”  w ramach procedury zapewnienia  możliwości  udziału  społeczeństwa w opracowywaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” wpłynęło jedno pismo z uwagami do przedmiotowego „Programu...”.

Zgodnie z godnie  z  art. 42 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 organ  opracowujący  projekt  dokumentu  wymagającego  udziału społeczeństwa:

1)  rozpatruje uwagi i wnioski;

2)  dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa

w postępowaniu oraz  o  tym,  w  jaki  sposób  zostały  wzięte  pod  uwagę  i  w jakim  zakresie  zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Poniżej w tabeli nr 1 zestawiono uwagi, wnioski i zastrzeżenia do projektu „Programu…” wraz podaniem sposobu ich uwzględnienia w projekcie „Programu...”  lub argumentacją za ich odrzuceniem.

Załączniki:
Tabela67 KB