artykuł nr 1

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 09.01.2024

Gk.6140.1.2024

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2023, poz. 1580), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

 

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 10.01.2024 do 30.01.2024. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

 

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Urzędzie Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska lub za pomocą elektronicznych doręczeń.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 09.01.2024.

Załączniki:
projekt_uchwaly.pdf337 KB
formularz_opinii.pdf35 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030”

artykuł nr 3

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Sportowa 1

Termin spotkania: 15 grudnia 2023 roku w godzinach od 7.00 do 10.00

Projekt Programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Magdalena Badora tel. 511 400 494.

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Nr 83/2023 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 listopada 2023r. informuję o konsultacjach społecznych  w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Konopiska do projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby  mieszkające na terenie gminy. 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 3 listopada 2023r. do dnia 8 grudnia 2023r.
w następującej formie:

1) pisemnego wyrażenia opinii, uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na Formularzu ( w załączniku)

2) zgłaszania uwag podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 15:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 28 listopada 2023 roku klikając w poniższy link: https://forms.office.com/e/3QZM39Hi1R

Wypełnione Formularze zgłoszenia opinii, uwag i propozycji można przekazać:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska,  ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska

2) pocztą tradycyjną na adres: ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu);

3) drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Konopiska z dnia 5 października 2023r. przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców gminy Konopiska w sprawie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska”

Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie gminy.  Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 9 października 2023r. do dnia 13 października 2023r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz można złożyć w kancelarii urzędu w dniach i godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska) lub w formie elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych urzędu (skrzynkę ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Składając formularz należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy złożonych formularzy, wyniki konsultacji przekazane zostaną Radzie Gminy, a także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konopiska, Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska, Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji.