artykuł nr 1

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 18.01.2023r.

Gk.6140.3.2023

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2022, poz. 572), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 19.01.2023 do 08.02.2023. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

 

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2023r.

artykuł nr 2

Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1

Termin spotkania: 22 grudnia 2022 roku w godzinach od 10.00 do 13.00

Projekt Programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Magdalena Badora tel. 34 3283559.

artykuł nr 3

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2024.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1

Termin spotkania: 22 grudnia 2022 roku w godzinach od 7.00 do 10.00

Projekt Programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Magdalena Badora tel. 34 3283559.

artykuł nr 4

Raporty z konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 31.01.2022r.

Gk.6140.4.2022

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020, poz. 638), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 01.02.2022 do 21.02.2022. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2022r.

Załączniki:
Formularz opinii57 KB
Projekt uchwały125 KB