artykuł nr 1

Rok 2024

Formularze deklaracji i informacji obowiązujące w 2024 r.: DT-1, DT-1A, DN-1, ZDN-1, ZDN-2, IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DR-1, ZDR-1, ZDR-2, IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2, IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 (część w formie interaktywnej PDF)

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/?fbclid=IwAR3he0553hwWwrej0HX7atpvt2my3NBovZlGAczNz5y_eZTbOpN14diZSto

artykuł nr 2

Rok 2023

artykuł nr 3

Rok 2022

Nowe zwolnienie od opłaty targowej od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowe zwolnienie od opłaty targowej, wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).

Na podstawie art.7 w/w ustawy, przepis art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje od 1 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.) brzmienie:
zwalnia się od opłaty targowej:
1) osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1(tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) , które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;
2) rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Nowym zwolnieniem od opłaty targowej jest zwolnienie rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel, czyli proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

Zwolnienie dotyczy rolników w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266) , czyli osób bliskich rolnikowi, które: ukończyły 15 lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.

Na 2022 rok obowiązuje stawka opłaty targowej przyjęta UCHWAŁĄ NR 216/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

artykuł nr 4

Rok 2021

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Konopiska (targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż).

Podstawa prawna: art. 31zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255).

artykuł nr 5

Rok 2020