logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / RODO
1.

K O M U N I K A T dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 10:54

rejestr zmian publikacji »

2.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - klauzule informacyjnePodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-31 14:11

rejestr zmian publikacji »

3.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA

dot. ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@konopiska.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO); 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.   

Konopiska, maj 2018 r.    

                                                                                Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Żurek

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-29 09:18

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj