artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego

artykuł nr 2

K O M U N I K A T dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 3

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - klauzule informacyjne

artykuł nr 4

Obowiązek informacyjny

 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

 w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję:

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska ul. Lipowa 5, e-mail: sekretariat@konopiska.pl tel. (34)328-20-57

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pan Jacek Orłowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@konopiska.pl lub pisemnie pod adresem:  42-274 Konopiska ul. Lipowa 5. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są w  celu realizacji ustawowych zadań Urzędu wynikających z przepisów prawa tj.: -  ustawa  o samorządzie gminnym, -  ustawa Prawo zamówień publicznych, -  ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, -  ustawa  o zmianie imienia i nazwiska, -  ustawa o ewidencji ludności, - ustawa o dowodach osobistych, - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, - ustawa o podatku leśnym,  - ustawa o podatku rolnym,  - ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, -  ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, - ustawa o  gospodarce nieruchomościami, - ustawa  prawo budowlane, - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - ustawa Kodeks cywilny, - ustawa o pracownikach samorządowych, - ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), - ustawa o ochronie przyrody,  - ustawa o ochronie środowiska, - ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, - ustawa Prawo wodne, - ustawa o dostępie do informacji publicznej, - ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, - ustawa o rachunkowości, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa Ordynacja podatkowa, - ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, - ustawa Prawo oświatowe, - ustawa o usługach turystycznych, - ustawa o systemie informacji oświatowej, - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - ustawa o praktykach absolwenckich, - ustawa Prawo o ustroju sądów, - ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,  - ustawa o statystyce publicznej, - ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, - ustawa o ochronie praw lokatorów, - ustawa o drogach publicznych, - ustawa Kodeks Postępowania  Administracyjnego, - ustawa o petycjach, - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  - art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), - art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), - art.6 ust.1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi). 

Odbiorcy danych

 

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: - upoważnionym na podstawie przepisów prawa, - przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług.  

Okres przechowywania  danych

Pani/Pana dane będą przechowywane: - do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, - przez okres niezbędny do realizacji określonego celu/celów, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, - do czasu cofnięcia zgody, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest: - niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa, - jest dobrowolne w przypadku danych nieobowiązkowych. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.