artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego

artykuł nr 2

K O M U N I K A T dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 3

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - klauzule informacyjne

artykuł nr 4

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA

dot. ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@konopiska.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO); 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.  

Konopiska, maj 2018 r.

 Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Żurek