artykuł nr 1

Kwartał II 2023 rok, sesja LVIII

Załączniki:
UCHWAŁA NR 456/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Konopiska na rzecz Powiatu Częstochowskiego170 KB
UCHWAŁA NR 455/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/XLVI/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska170 KB
UCHWAŁA NR 454/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji245 KB
UCHWAŁA NR 453/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników165 KB
UCHWAŁA NR 452/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Ulica Piaskowa"MB
UCHWAŁA NR 451/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy160 KB
UCHWAŁA NR 450/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 449/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 440/LVII/2023 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok385 KB
UCHWAŁA NR 448/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rokMB
UCHWAŁA NR 447/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-203310 MB
UCHWAŁA NR 446/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2022 rok179 KB
UCHWAŁA NR 445/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2022 rok181 KB
UCHWAŁA NR 444/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania157 KB
UCHWAŁA NR 443/LVIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach za 2022r.MB
Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLIX
Kwartał IV 2022 rok, sesja L
Kwartał III 2022 rok, sesja LI
Kwartał IV 2022 rok, sesja LII
Kwartał IV 2022 rok, sesja LIII
Kwartał I 2023 rok, sesja LIV
Kwartał I 2023 rok, sesja LV
Kwartał I 2023 rok, sesja LVI
Kwartał II 2023 rok, sesja LVII
Kwartał II 2023 rok, sesja LVIII
Kwartał III 2023 rok, sesja LIX
Kwartał III 2023 rok, sesja LX
Kwartał III 2023 rok, sesja LXI
Kwartał III 2023 rok, sesja LXII
Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIII
Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIV
Kwartał IV 2023 rok, sesja LXV
Kwartał I 2024 rok, sesja LXVI
Kwartał I 2024 rok, sesja LXVII
Kwartał I 2024 rok, sesja LXVIII