artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 488/LXIII/2023 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027

artykuł nr 2

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

 

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie Rada Gminy Konopiska dokona wyboru ławników na kadencję 2024-2027:

-  do Sądu Okręgowego w Częstochowie - 1

 w tym do Sądu Pracy  -

- do Sądu Rejonowego w Częstochowie  - 1

 w tym do Sądu Pracy - 1

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r.

 

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2022 r. poz. 2155)

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

-  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

-  funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia  30 czerwca 2023 r.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika, do której dołącza się następujące dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                                  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu  osobistego.

Ponadto do karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

- listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – jeśli zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa obywateli.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Urzędzie Gminy Konopiska (pokój nr 14). Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej gminy oraz w BIP Urzędu Gminy Konopiska.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5), pokój nr 14 w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Konopiska po 30 czerwca 2023 r. lub które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Załączniki do pobrania:

-  karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 - lista osób popierających kandydata na ławnika

- klauzula informacyjna