artykuł nr 1

Język migowy w urzędzie

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną" ma prawo do:

1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) kontaktu z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się , w szczególności poprzez:
· korzystanie z poczty elektronicznej: kancelaria@konopiska.pl,
· korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, umieszczonej na stronie, internetowej gminy: www.konopiska.pl,

· przesłanie faksu pod nr 343441935,

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.
Osobą uprawnioną do skorzystania z bezpłatnego świadczenia jest osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016). Aby skorzystać z usługi należy dostarczyć pisemne zgłoszenie do tut. urzędu,  co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko , adres zamieszkania, proponowany termin spotkania oraz temat załatwianej sprawy.