artykuł nr 1

KOMUNIKAT

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia osoby, które nie zostały wybrane na ławnika Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego ,mogą odebrać kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami w terminie 60 dni od przeprowadzenia wyborów tj. od dnia 30.10.2015 r.

Dokumentację odebrać można w Urzędzie Gminy Konopiska pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu do odbioru dokumentów.

artykuł nr 2

Wybory Ławników Sądowych

Na podstawie art.161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.jedn.Dz.U. z 2015 roku , poz.133) Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie ustalił liczbę ławników do wyboru przez Radę Gminy Konopiska na kadencję 2016-2019.