artykuł nr 26

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych ,numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Załączniki:
Treść obwieszczenia41 KB
artykuł nr 27

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

artykuł nr 28

Informacje ogólne

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.
artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 220/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

Załączniki:
Treść uchwały214 KB
artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 175/XXIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załączniki:
Treść uchwały191 KB