artykuł nr 1

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

 

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
 

 

Opis sprawy/zadania
 
Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
Kogo dotyczy?
 
Osoba fizyczna - wnioskodawca
Wymagane dokumenty
 
- wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
- oryginał dokumentu do wglądu
Formularze / wnioski do pobrania
 
 Wniosek do pobrania
Opłaty
 
5,00 zł stwierdzenie zgodności z oryginałem jednej strony
Jednostka / osoba  odpowiedzialna
 
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska
Miejsce składania  dokumentów
 
Sekretariat Urzędu Gminy Konopiska, pokój nr 1 (I piętro)   ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
tel. 034 3282057 fax 034 3441935
Termin i sposób załatwienia sprawy
 
Niezwłocznie
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Tryb odwoławczy
 
brak
Uwagi i dodatkowe informacje
 
Organ gminy może potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii tego dokumentu z oryginałem dokumentu jeżeli w aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu.

Pozostałe kserokopie dokumentu mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą patentowym.  Zakład pracy czy instytucja, która żąda kserokopii dokumentu może we własnym zakresie potwierdzić zgodność z okazanym oryginałem.
Organ gminy nie potwierdza kserokopii dowodu osobistego. Organ gminy w dokumentach nie posiada kopii dowodu osobistego. Dowód osobisty jest dokumentem wykonanym w jednym egzemplarzu. Właściwym do stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem jest notariusz. 

Opracował: Agnieszka Rokosa
Zatwierdził: Barbara Ankowska-Lis
Załączniki:
Wniosek24 KB