artykuł nr 1

Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest

Uchwała Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 8.02.2011r. określa zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania w formie dotacji, do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, związanych z likwidacją pokryć dachowych i elewacji wykonanych z eternitu, z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska.
Dofinansowaniu podlegają koszty związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie pokrycia dachowego lub elewacji, obejmujące rozbiórkę pokrycia lub elewacji z płyt zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym stosowne zezwolenie, odkurzenie powierzchni z pyłów azbestowych. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.
Dofinansowanie zostało ustalono w wysokości 80 % udokumentowanych kosztów brutto związanych z usunięciem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i elewacji lecz nie więcej niż 2500 zł brutto.
Po wykonaniu demontażu i utylizacji elementów azbestowych należy złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:
- kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego, przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia prac rozbiórkowych związanych z usuwaniem azbestu
- kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie prawa własności).
- kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Częstochowie), w przypadku zmiany konstrukcji dachu kserokopię pozwolenia na budowę.
- kserokopię zgłoszenia robót przez WYKONAWCĘ do organu nadzoru budowlanego oraz do okręgowego inspektora pracy.
- kserokopię oświadczenia WYKONAWCY o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
- kopię dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przez uprawniony zakład utylizacyjny, tj. wypełniona i opieczętowana karta przekazania odpadu zgodnie z obowiązującym wzorem określonym Ministra Środowiska
- oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac o których mowa w § 2 przez uprawnionego wykonawcę
- upoważnienie dla Komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w ciągu trzech lat od daty otrzymania dofinansowania
- informację o uzyskanym efekcie ekologicznym.