artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Opis sprawy /zadania

Zezwolenie na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy

 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

Wniosek o udzielenie ww. zezwolenia powinien zawierać:

 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3) określenie przedmiotu i obszaru działalności,

4) określenie środków technicznych, jakim dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

5) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

6) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

8) udokumentowane prawo do dysponowanie terenem na garażowanie pojazdów, sprzętu specjalistycznego oraz składowania materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Konopiska, na sekretariacie.

 

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami/

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

podinspektor  d/s ochrony środowiska - Piotr Ganczarek
Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 4 (parter),
tel. (034) 328-20-57
e-mail: srodowisko@@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów 

Sekretariat Urzędu Gminy: 

tel.(34)3282-057 fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji następuje zgodnie z art. 35 § 3 KPA w terminie do miesiąca  

 

 

Podstawa prawna

 

 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz.U. Nr 236 poz 2008 z późn zm./,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33/,

- Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 września 2006 r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Opracował

Piotr Ganczarek

 

Załączniki:
Wniosek0 B