artykuł nr 1

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art.8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 poz. 1330 t.j.) informujemy, że informacje publiczne nieudostępnione przez Urząd Gminy Konopiska w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać: 
- na wniosek (art. 10, ust. 1),
- bez pisemnego wniosku w formie ustnej lub pisemnej (art. 10, ust. 2), gdy udostępnienie może nastąpić niezwłocznie,
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska(art. 11, pkt 1).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Ograniczenie prawa do informacji publicznej :

?         Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

?          Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Urząd Gminy może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

?         żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;

?         Urząd  Gminy Konopiska nie dysponuje żądaną informacją;

?         istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Konopiska w jeden z niżej wymienionych sposobów:

?         przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul.Lipowa 5, 42-274 Konopiska;

?         złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Konopiska ul.Lipowa 5, 42-274 Konopiska (parter) w godzinach pracy Urzędu;

?         przesłać  faxem na numer  34 344 19 35;

?         przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl;

?         złożyć poprzez Platformę SEKAP lub ePUAP;

 

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Wójta Gminy Konopiska .  Do odwołania od decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.1764).

  •  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

?         przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

?         skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 poz. 1330 t.j.).