artykuł nr 1

Nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Jeżeli drugi przetarg na nabycie określonej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, to wówczas nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomość może być sprzedana w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości zobowiązana jest do złożenia oferty, potwierdzającej jej chęć uczestnictwa w rokowaniach. Protokół z rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do Księgi Wieczystej ponosi nabywca.
 

Nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

 

Opis sprawy /zadania

 

Nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Kogo dotyczy?

 

Wymagane dokumenty

Oferta

Formularze /wnioski do pobrania

 

 

Opłaty

Nie pobiera się

Jednostka / osoba odpowiedzialna 

 

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Sałata

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. (034) 328-20-57
e-mail: a.salata@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023, poz. 344)

Tryb odwoławczy

Uwagi informacje dodatkowe

Opracował

Anna Sałata