artykuł nr 1

Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt stały - cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania, przedstawia "kartę pobytu" albo zezwolenie na osiedlenie się wydane stosownie do przepisów o cudzoziemcach i potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.
Zameldowanie na pobyt czasowy - cudzoziemiec melduje się na pobyt czasowy nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym lub zezwoleniu za zamieszkanie na czas określony.
Zameldowania do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w Urzędzie Gminy, w obecności właściciela zgłaszając dane osobowe, adres pobytu oraz zamierzony czas jego trwania, przedstawiając dokument tożsamości.
Cudzoziemiec jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy.