artykuł nr 1

Zameldowanie

Zameldowanie

 

 

 

Opis sprawy/zadania

Sprawy dot. ewidencji ludności:

- zameldowanie

Kogo dotyczy?

 

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonać obowiązek meldunkowy polegający na:

- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

Wymagane dokumenty

 

- dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich dokumentem potwierdzającym tożsamość jest odpis skrócony aktu urodzenia),
- zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu,
- tytuł prawny do lokalu (do wglądu),
- książeczka wojskowa (osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu).

Formularze / wnioski do pobrania

- druk EL/ZPS/1 (do zameldowania stałego),

- druk EL/ZC/1 (do zameldowania czasowego).

Opłaty 

Zwolnione z opłaty skarbowej

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5

pokój nr 7 (piętro)  tel. (0-34) 36-68-993

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i dowodów osobistych – Marzena Ciuk

Miejsce składania dokumentów

 

Wnioski można złożyć:

1). osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
ul. Lipowa 5, pokój nr 7 (piętro),

2). w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun prawny lub osoba przedstawiająca tytuł prawny do lokalu.

Termin załatwienia sprawy

 

Czynność materialno-techniczna, lub w formie decyzji administracyjnej w terminie przewidzianym przez KPA.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

 

Wojewoda Śląski za pośrednictwem Wójta Gminy Konopiska w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

 

 

Opracowała: Marzena Ciuk

Zatwierdziła: Katarzyna Borecka