artykuł nr 1

Zameldowanie

Zameldowanie

 

 

 

Opis sprawy/zadania

Sprawy dot. ewidencji ludności:

- zameldowanie

Kogo dotyczy?

 

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonać obowiązek meldunkowy polegający na:

- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

Dokumenty do wglądu

 

- dowód osobisty właściciela lokalu,
- tytuł prawny do lokalu (np: akt notarialny, wypis księgi wieczystej, umowa najmu)

Formularze / wnioski do pobrania

- druk EL/ZPS/1 (do zameldowania stałego),

- druk EL/ZC/1 (do zameldowania czasowego).

Opłaty 

Zwolnione z opłaty skarbowej

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5

pokój nr 7 (piętro)  tel. 34 3282-057 wew. 23

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i dowodów osobistych – Marzena Ciuk

Miejsce składania dokumentów

 

Wnioski można złożyć:

1). osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
ul. Lipowa 5, pokój nr 7 (piętro)

Termin załatwienia sprawy

 

Czynność materialno-techniczna(niezwłocznie), lub w formie decyzji administracyjnej w terminie przewidzianym przez KPA.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510).

Tryb odwoławczy

 

Wojewoda Śląski za pośrednictwem Wójta Gminy Konopiska w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

- Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności.

- Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy).

- Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Opracowała: Marzena Ciuk

Zatwierdziła: Katarzyna Borecka