artykuł nr 1

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego po uprzednim złożeniu zapewnienia przez nupturientów wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania. Zaświadczenie wydaje się na podstawie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.