artykuł nr 1

Budżet na 2022 rok

Załączniki:
Uchwała Nr 4200/VII/28/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konopiska wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań93 KB
Uchwała Nr 4200/VII/27/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Konopiska91 KB
UCHWAŁA NR 307/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok945 KB
UCHWAŁA NR 306/XXXVII/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032MB
Uchwała Nr 4200/VII/197/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-203293 KB
Uchwała Nr 4200/VII/196/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Konopiska94 KB
Uchwała Nr 4200/VII/195/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem94 KB
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-203220 MB
ZARZĄDZENIE NR 96/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2022MB