artykuł nr 1

Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI

Załączniki:
UCHWAŁA NR 219/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji RewizyjnejMB
UCHWAŁA NR 220/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska589 KB
UCHWAŁA NR 221/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę438 KB
UCHWAŁA NR 222/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości646 KB
UCHWAŁA NR 223/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w ramach: ?Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"277 KB
UCHWAŁA NR 224/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.546 KB
UCHWAŁA NR 225/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Konopiska na 2021 rok617 KB
UCHWAŁA NR 226/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Konopiska434 KB
UCHWAŁA NR 227/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031786 KB
UCHWAŁA NR 228/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2021 rokMB
UCHWAŁA NR 229/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030771 KB
UCHWAŁA NR 230/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok786 KB
UCHWAŁA NR 231/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok557 KB