artykuł nr 1

Kwartał IV 2018 rok, sesja III

UCHWAŁA NR 17/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 19/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 20/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Konopiska na rok 2019

UCHWAŁA NR 21/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy
Konopiska

UCHWAŁA NR 22/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR 23/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR 24/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy

UCHWAŁA NR 25/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 27/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

UCHWAŁA NR 28/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok

UCHWAŁA NR 29/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 30/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

UCHWAŁA NR 31/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok