artykuł nr 1

Kwartał IV 2018 rok, sesja III

UCHWAŁA NR 17/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 19/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 20/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Konopiska na rok 2019

UCHWAŁA NR 21/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy
Konopiska

UCHWAŁA NR 22/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR 23/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR 24/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy

UCHWAŁA NR 25/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 27/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

UCHWAŁA NR 28/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok

UCHWAŁA NR 29/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 30/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

UCHWAŁA NR 31/III/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok

 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII