artykuł nr 1

Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI

UCHWAŁA NR 221/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 222/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR 223/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały 223/XXXI/2017

UCHWAŁA NR 224/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR 225/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 226/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok

UCHWAŁA NR 227/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR 228/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1022 S i 1052 S w m. Hutki, gmina Konopiska"

UCHWAŁA NR 229/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Projekt budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907w Konopiskach”

UCHWAŁA NR 230/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowościach Konopiska i Korzonek”

UCHWAŁA NR 231/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy
 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV