artykuł nr 1

Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI

UCHWAŁA NR 92/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w STATUCIE Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 93/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 94/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR 95/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA NR 96/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016

UCHWAŁA NR 97/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz ustalenia wzoru informacji podatkowej na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

UCHWAŁA NR 98/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR 99/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR 100/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 101/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe II"

UCHWAŁA NR 102/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

UCHWAŁA NR 103/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2015 rok

UCHWAŁA NR 104/XVI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV