artykuł nr 1

Kwartał II 2015 rok, Sesja XI

UCHWAŁA NR 50/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2014 rok

UCHWAŁA NR 51/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2014 rok

UCHWAŁA NR 52/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – gatunku lipa drobnolistna i dąb szypułkowy

UCHWAŁA NR 53/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (uchwała do wglądu w Biurze RG - zbyt duża wielkość pliku)

UCHWAŁA NR 54/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2014 r.

UCHWAŁA NR 55/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2014 rok

UCHWAŁA NR 56/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2014r.

UCHWAŁA NR 57/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

UCHWAŁA NR 58/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 59/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 60/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok

UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2016-2019

UCHWAŁA NR 63/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Częstochowa (uchwała do wglądu w Biurze RG - zbyt duża wielkość pliku)

UCHWAŁA NR 64/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 06.03.2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR 66/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

UCHWAŁA NR 67/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

UCHWAŁA NR 68/XI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV