artykuł nr 1

Informacja

 Konopiska, dnia 19.03.2015r

GR.6220.4.2015

  
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235)
 
Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konopiska na lata 2014-2032"
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013rv poz. 1235/ organ opracowujący projekt dokumentu o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Konopiska w dniu 23 lutego 2015r. wystąpił z wnioskiem znak GR.6220.4.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konopiska na lata 2014-2032".
Pismem z dnia 11 marca 2015r. znak: WOOŚ.410.79.2015.BM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji w/w Programu uzasadniając swoje stanowisko tym, że dokument ma za zadanie przedstawienie stanu aktualnego, wyznaczenie zadań mających na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest oraz dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Realizacja planowanych działań ma na celu eliminację zagrożeń dla środowiska i minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu. Ww. program określa sposób postępowania i kierunki działań, w celu osiągnięcia jak najlepszego stanu środowiska, w odniesieniu do obszarów w granicach jednej gminy.
Pismem z dnia 16 marca 2015, znak: NS-NZ.042.23.2015 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach również wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopiska na lata 2014-2032". Przy wydaniu stosownej opinii PWIS w Katowicach stwierdził, że realizacja Programu, w tym Właściwy sposób wykonywania prac, demontaż powłok azbestowych wykonywany przez wyspecjalizowane firmy, spełniające odpowiednie wymogi formalno-prawne, które dysponują wymaganym sprzętem i przeszkoloną załogą nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. W swoich założeniach ma się on przyczynić się do wyeliminowania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, bezpiecznego ich unieszkodliwienia, poprawy jakości środowiska oraz ochrony zdrowia i życia mieszkańców, a także otaczającej przyrody.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopiska na lata 2014-2032" ma za zadanie przedstawienie stanu aktualnego, wyznaczenie zadań mających na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopiska na lata 2014-2032" nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania i transportu wyrobów azbestowych, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach gminy Konopiska. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy, Wójt Gminy Konopiska odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu {...)".
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopiska na lata 2014-2032" zmieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska.
Załączniki:
Uzgodnienie PWIS126 KB
Uzgodnienie RDOS138 KB
artykuł nr 2

Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konopiska na lata 2014-2032