artykuł nr 1

Kwartał I 2013 rok,Sesja XXIX

UCHWAŁA NR 227/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

UCHWAŁA NR 228/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 229/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

UCHWAŁA NR 230/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR 231/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 206/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 232/XXIX/2013  RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Tereny przemysłowe”.

UCHWAŁA NR 233/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Górka”.

UCHWAŁA NR 234/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie  udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy.

UCHWAŁA NR 235/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013 r.

UCHWAŁA NR 236/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024.

UCHWAŁA NR 237/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych.

UCHWAŁA NR 238/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2018.

UCHWAŁA NR 239/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie skargi Pani Agaty Kalupa na działalność Wójta.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX