artykuł nr 1

Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII

UCHWAŁA NR 211/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

UCHWAŁA NR 212/XXVIII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji "Programu wspierania rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013- 2015".

UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

UCHWAŁA NR 216/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.

UCHWAŁA NR 217/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024.

UCHWAŁA NR 218/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska”

UCHWAŁA NR 219/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

UCHWAŁA NR 220/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

UCHWAŁA NR 221/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie:  zmiany uchwały Rady Gminy określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki-Kowale”.

UCHWAŁA NR 223/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Górna II”.

UCHWAŁA NR 224/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Ul. Piaskowa”.

UCHWAŁA NR 225/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – Ul. Piękna”.

UCHWAŁA NR 226/XXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Rekreacja”.

 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX