artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 405/XLIII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 października 2010 r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR 406/XLIII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR 407/XLIII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR 408/XLIII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR 409/XLIII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 października 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Konopiska

obrazek