artykuł nr 1

Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII

Uchwała Nr 345/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Uchwała Nr 346/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy za dopłatą.

Uchwała Nr 347/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Uchwała Nr 348/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy.

Uchwała Nr 349/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr 350/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. "Rewitalizacja centrum Konopisk".

Uchwała Nr 351/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Uchwała Nr 352/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Uchwała Nr 353/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr 354/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do realizacji projektu pt. Świetlica "Otwarta dłoń" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Uchwała Nr 357/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 270/XXIX/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Konopiska. 

Uchwała Nr 358/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku w zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat loklanych na 2010 rok.