artykuł nr 1

Uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 247/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska

Uchwała Nr 248/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 249/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Uchwała Nr 250/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pozyczki na inwestycjję pn. "Budowa gminnego ośrodka rekreacyjno-sportowego nad zalewem Pająk w Konopiskach - budowa instalacji solarnej o powierzchni czynnej 20,24m2 dla budynku administracyjno-gospodarczego, dz. nr 2669"

Uchwała Nr 251/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pozyczki na inwestycjję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rekszowice - etap III"

Uchwała Nr 252/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 253/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr 254/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2008 rok

Uchwała Nr 255/XXVI/09  Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Konopiska od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomosci w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także pozbywania się zebranych odpadów komunalnych stałych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez  Rade Gminy Konopiska

Uchwała Nr 256/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w zmieniajaca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała Nr 257/XXVI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.