artykuł nr 1

Uchwały XI sesji Rady Gminy

Uchwała nr 98/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria - Leśna"

Uchwała nr 99/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku do pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr 100/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy.

Uchwała nr 101/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rady Gminy Konopiska.

Uchwała nr 102/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika, Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała nr 103/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2008.

Uchwała nr 104/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.

Uchwała nr 105/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2008.

Uchwała nr 106/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

Uchwała nr 107/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

Uchwała nr 108/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.