artykuł nr 1

Uchwały - Sesja IV

Uchwała nr 26/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok

Uchwała nr 27/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie do transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich

Uchwała nr 28/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok (uchwała dostępna  jest w linku: Prawo lokalne, Budżet, Budżet na 2007 rok)

Uchwała nr 29/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok

Uchwała nr 30/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozdziełu środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierającej azbest

Uchwała nr 32/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Konopiska

Uchwała nr 33/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała nr 34/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Koziegłowy