artykuł nr 1

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 12.05.2021r.

GR.6733.5.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2021r. na wniosek Państwa: Grażyna Miarka, Paweł i Katarzyna Morawiec, Marta Pardela-Piątek, Janusz Piątek, Mateusz Łopatka, Dorota Kromołowska reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Ewelinę Iżycką zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąsosz na działkach  nr ewid.: 704/8, 704/9 obręb Wąsosz.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6  oraz art. 53 ust. 5  w/w ustawy i art. 106 KPA wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu i Starostwa Powiatowego w Częstochowie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5)  w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 10.05.2021r.

GR.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu  21.04.2021r. na wniosek Pana Marcina Budzika  reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Cierpiał zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandria Druga na działkach  nr ewid.: 267/6, 267/5 obręb Aleksandria II.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, 8  oraz art. 53 ust. 5 i 5c w/w ustawy i art. 106 KPA wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5)  w godzinach pracy urzędu.


Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

 

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KONOPISKA – WSCHÓD II"

Załączniki:
Treść obwieszczenia116 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONOPISKA

Załączniki:
Treść obwieszczenia112 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 22.04.2021r.

GR.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 10 KPA zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A reprezentowanego przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „EKOSAN” S. C. została wydana w dniu 22.04.2021r. decyzja nr CP 4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandria Pierwsza na działkach nr ewid. 28, 17/2, 24 obręb Aleksandria I.

  Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5), pokój 2 (parter) w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00 – 15:00,  wtorek 8:00 – 17:00, piątek 7:00 – 14:00).


Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

Dostępne kategorie:
Rok 2007