artykuł nr 1

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 04.05.2022r.

GR.6730.67.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KONOPISKA

 

Na podstawie art. 10 § 1 KPA zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Ryszarda Kidoń w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na dz. nr ewid. 1161/1 w miejscowości Hutki.

W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 2 parter z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

  Wójt Gminy Konopiska

  mgr inż. Jerzy Żurek

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 22.04.2022r.

GR.6733.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KONOPISKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2022 r. na wniosek Pana Piotra Poksa, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1425/13, 1425/14, 1342 w miejscowości Rększowice.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 oraz art. 53 ust. 5 w/w ustawy i art. 106 KPA wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Sieradzu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5)  w godzinach pracy urzędu.

 

  Wójt Gminy Konopiska

  mgr inż. Jerzy Żurek

artykuł nr 3

Obwieszczenie SKO dot. decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki:
Treść obwieszczenia314 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Częstochowy

Częstochowa, dn. 05.04.2022 r.

OŚR.6220.20.2022

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Leśnej w Częstochowie.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy.

Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w świetle art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 34 3707411.

 

z upoważnienia Prezydenta Miasta

Marika Komorowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kopia:

aa/UG

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 15.03.2022r.

Gk.6220.6.2021.11

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm./,

 

Wójt Gminy Konopiska

informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy, wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak Gk.6220.6.2021.10 z dnia 14.03.2022r.) dla przedsięwzięcia pn: „Budowa hali sortowni odpadów selektywnie zebranych oraz frakcji powyżej 80 mm pochodzących ze strumienia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych”.

Decyzja została wydana na wniosek firmy PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska działającej za pośrednictwem pełnomocnika – Bogdan Knop, EKOURBIS Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 2 lok. 5, 42-200 Częstochowa. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

 

Treść decyzji została udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konopiska w dniu 15.03.2022r.

Załączniki:
Treść decyzjiMB
Dostępne kategorie:
Rok 2007