artykuł nr 1

Kompetencje

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Zakres działania rady określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.)