artykuł nr 1

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolującym. Zakres działania rady określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.)