artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego, należą: 1. Z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego – sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów szczególnych, a zwłaszcza: 1) rejestracja urodzin, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, 2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, 3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń, 4) współpraca z innymi organami w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów, 5) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa, 6) przechowywanie i konserwacja ksiąg Stanu Cywilnego oraz akt zbiorczych, dokonywanie w księgach przypisków i wzmianek dodatkowych oraz powiadamianie o tych czynnościach organy przechowujące odpisy ksiąg, wydawanie odpisów z ksiąg, 7) przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego, 8) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa lub miesięcznego terminu wyczekiwania oraz innych decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 9) sporządzanie wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczania medalu, 10) współpraca z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi. 2. Z zakresu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: 1) prowadzenie ewidencji ludności – zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców oraz bieżące jej aktualizowanie, w oparciu o akty stanu cywilnego, dla elektronicznego systemu PESEL, 2) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności, 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, 4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania, 5) współudział w organizowaniu wyborów, referendów i spisów, 6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą, 7) udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;