artykuł nr 1

Skarbnik

Funkcję Skarbnika Gminy pełni mgr Jadwiga Janik. Kompetencje i zadania Skarbnika określa Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska.