artykuł nr 1

Sekretarz

Funkcję Sekretarza Gminy pełni mgr inż. Barbara Ankowska – Lis.

Zadania i kompetencje Sekretarza określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska.