główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy na rok 2003

UCHWAŁA Nr 40/V/2003
Rady Gminy Konopiska
z dnia 27 lutego 2003 roku

 

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA ROK 2003  

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. D i lit. E, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 58, i art. 61 § 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591), Dz.U.Nr 23 poz. 220 z 2002r., Dz.U. Nr 62 poz. 558 z 2002r., Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002r., Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002r.) ; art. 3, art. 4, art. 19, art. 44, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 26 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2000 (Dz.U. Nr 150 poz. 980 , Dz.U. Nr 162 poz. 1119 z 1998r., Dz.U. Nr 95 poz. 1041 z 2000r., Dz.U. Nr 55 poz. 574 z 2001r., Dz.U. Nr 39 poz. 459 z 2001r., Dz.U. Nr 145 poz. 1623 z 2001r., Dz.U. Nr 216 poz. 1826 z 2002r.), zgodnie z art. 109, art.111, art. 112, art. 116 ust. 3 i 4, art. 118, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003).

 

 

RADA GMINY KONOPISKA uchwala:  

 

§ 1 

 

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 13.445.415 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu uchwały.

 

2. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

 

2.1. Dochody własne Gminy

 

- w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.610.247 zł 110.000 zł

 

2.2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zał.2) 732.001 zł

 

2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zał. 2a) 18.650 zł

 

2.4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 75.000 zł

 

2.5. Pozostałe dotacje 11.000 zł 2.6. Subwencje 6.998.517 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a ,2b i 3.  

 

§ 2 

 

1. Ustala się wydatki na rok 2003 budżetu Gminy w wysokości 13.246.244 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

 

2.1. wydatki bieżące – kwotę 10.109.170 zł,

 

z tego na:

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.647.141zł

 

2.2. wydatki majątkowe kwotę 2.691.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a. 
 

 

§ 3 

 

1. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określają załączniki nr 4 i 4a uchwały na kwotę 2.691.750 zł.  

 

§ 4 

 

1. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych Gminie ustawami w kwocie 732.001 zł wg załącznika nr 6.

 

2. Ustala się wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

§ 5 

 

 Ustala się rozchody w kwocie 1.459.912 zł.  

 

§ 6 

 

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na rok 2003 i lata następne w wysokości 2.885.632 zł oraz planowane terminy spłaty zobowiązań z tego tytułu wg załącznika nr 9. 

 

§ 7 

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 

1. przychody w kwocie 72.000 zł

 

2. wydatki w wysokości 72.000 zł.  

 

§ 8 

 

Tworzy się rezerwy:

 

1. Rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł

 

2. Rezerwę celową w wysokości 315.324 zł w tym na potrzeby sołectw: 10.324 zł.  

 

§ 9 

 

Udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy do:

 

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

 

3. zaciągania kredytów i pożyczek wynikającego w ciągu roku deficytu budżetu, do wysokości 150.000 zł w wybranych przez siebie bankach.  

 

§ 10 

 

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.  

 

§ 11 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

 

§ 12 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

§ 13 

 

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.