główna zawartość
artykuł nr 1

rejestr uchwał IV kwartał 2002r.

I SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 19 LISTOPADA 2002 R.

1.Uchwała nr 1/I/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska.
2.Uchwała nr 2/I/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska.
3.Uchwała nr 3/I/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.
4.Uchwała nr 4/I/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
5.Uchwała nr 5/I/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

II SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 28 LISTOPADA 2002 R.

6. Uchwała nr 6/II/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 r.
7. Uchwała nr 7/II/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy.
8.Uchwała nr 8/II/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
9.Uchwała nr 9/II/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska
10.Uchwała nr 10/II/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Konopiska

III SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 16 GRUDNIA 2002 R.

11. Uchwała nr 11/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
12. Uchwała nr 12/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy.
13. Uchwala nr 13/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2003 rok.
14. Uchwała nr 14/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
15. Uchwała nr 15/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003.
16. Uchwała nr 16/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
17. Uchwała nr 17/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.
18. Uchwała nr 18/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego będącego własnością wójta gminy.
19. Uchwała nr 19/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
20. Uchwała nr 20/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad sołeckich i sołtysów.
21. Uchwała nr 21/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwal nr 186/XXVII/2002, 191/XXVIII/2002 i 192/XXVIII/2002 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
22. Uchwała nr 22/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uzupełnienia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopiska.
23. Uchwała nr 23/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Konopiska.
24. Uchwała nr 24/III/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

IV SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 30 GRUDNIA 2002 R.

25. Uchwała nr 25/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 r.
26. Uchwała nr 26/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
27. Uchwała nr 27/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa, i Ochrony Środowiska.
28. Uchwała nr 28/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.
29. Uchwała nr 29/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.
30. Uchwała nr 30/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących sołtysom.
31. Uchwała nr 31/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych.
32. Uchwała nr 32/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 122/XVII/96 z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
33. Uchwała nr 33/IV/2002 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wzdłuż przebiegu gazociągu w/c Lubliniec (Lubecko) – Częstochowa.