artykuł nr 1

Kwartał III 2019 rok, sesja X

UCHWAŁA NR 89/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

UCHWAŁA NR 90/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 91/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

UCHWAŁA NR 92/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 93/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska -Rekreacja"

UCHWAŁA NR 94/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 95/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 96/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 97/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja żródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”

UCHWAŁA NR 98/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 99/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 100/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach”

UCHWAŁA NR 101/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR 102/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna„

UCHWAŁA NR 103/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Aleksandria Druga - ul. Księżycowa III”

UCHWAŁA NR 104/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla terenu przy ul. Przejazdowej w Aleksandrii Pierwszej

UCHWAŁA NR 105/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla terenów Przemysłowych w Konopiskach

UCHWAŁA NR 106/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Górka"

UCHWAŁA NR 107/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 108/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok