artykuł nr 1

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 27.07.2022r.

GR.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) i art. 10 KPA zawiadamiam, że na wniosek Pana Mateusza Buli, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., została wydana decyzja CP 5/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie odcinka sieci gazowej, na działce nr ewid. 353 obręb Korzonek.

  Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5), pokój 2 (parter)
w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00 – 15:00,  wtorek 8:00 – 17:00, piątek 7:00 – 14:00).

    Z upoważnienia

    Wójta Gminy Konopiska

    Zastępca Wójta Gminy

    mgr Iwona Lisek

Dostępne kategorie:
Rok 2007