artykuł nr 1

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 23.03.2021r.

GR.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

 

Na podstawie art. 10 KPA i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Jakuba Gonery reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Urszulę Kępę w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konopiska na działce  nr ewid. 2666/36  obręb Konopiska.

W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 2 parter z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Dostępne kategorie:
Rok 2007