artykuł nr 1

Wniosek

WNIOSEK

o umieszczenie na stronie internetowej gminy www.konopiska.pl w wykazie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Konopiska

artykuł nr 2

Konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Rozpoczynają się konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Projekt Programu jest dostępny  na stronach internetowych  Gminy Konopiska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Konopiskach w sali nr 15. 

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych  organizacji  prowadzących działalność pożytku publicznego.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Konopiska i Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  22 listopada 2019 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

29 lipca 2019 roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” Konopiska ul. Lipowa 8,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

pt.  Pożegnanie lata z Lotem

 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 7 sierpnia 2019 r., pod adresem:

 

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska lub na adres e-mail sekretariat@konopiska.pl  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Załączniki:
Treść oferty115 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

21 maja 2019 roku, została złożona oferta przez Ludowy Klub Sportowy Don Camillo Konopiska ul. Źródlana 45,  42-27 na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

pt.  Zawody konne w skokach przez przeszkody „EquiCup 2019”

 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 30 maja 2019 r., pod adresem:

 

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska lub na adres e-mail sekretariat@konopiska.pl  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 

Załączniki:
Treść oferty154 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

17 kwietnia 2019 roku, została złożona oferta przez Fundację Dzieci Wuja Toma ,  Aleksandria Druga ul. Sosnowa 15,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:

 

pt.  „LATO 2019-terapia dzieci w ogrodzie i zagrodzie”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 8 maja 2019 r., pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 

Załączniki:
Treść oferty822 KB