artykuł nr 1

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

  6 grudnia 2018 roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” w Konopiskach , ul: Lipowa 5,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu kultury fizycznej i sportu:

 

pt.  MIKOŁAJ DLA LOTU

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 13 grudnia 2018 r., pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Załączniki:
Treść oferty535 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

16 października 2018 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” 

pt.  Nauka pływania dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 7 listopada 2018 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ mgr inż. Jerzy Żurek

Załączniki:
Treść ofertyMB
artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
artykuł nr 4

Ogłoszenie

22 sierpnia 2018 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” pt. Niepełnosprawni w Europie
artykuł nr 5

Sprawozdanie

WÓJT GMINY KONOPISKA, PRZEDKŁADA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

 

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB